Attachment: میلگرد های آلومینیومی

میلگرد های آلومینیومی با ضخامت و آلیاژ های گوناگون

میلگرد های آلومینیومی با ضخامت و آلیاژ های گوناگون

درباره pishro-alumin